اجاره تعدادی از واحد های فودكورت

اجاره تعدادی از واحد های فودكورت

آپارتمان 520 متری اداری سعادت آباد

آپارتمان 520 متری اداری سعادت آباد

آپارتمان 750 متری اداری شهرک غرب

آپارتمان 750 متری اداری شهرک غرب

آپارتمان 360 متری اداری شهرك غرب

آپارتمان 360 متری اداری شهرك غرب

آپارتمان 420 متری اداری سعادت آباد

آپارتمان 420 متری اداری سعادت آباد

آپارتمان 1100 متری اداری دولت

آپارتمان 1100 متری اداری دولت