کاربر گرامی ، جهت درخواست درج تبلیغات ، خواهشمند است اطلاعات فرم ذیل را بر اساس تعرفه تبلیغات مندرج در لینک ذیل تکمیل نمایید .

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • کد تبلیغاتی خود را از فرم ذیل انتخاب و در این قسمت وارد کنید.
  • مبلغ واریزی خود را طبق جدول تعرفه ذیل وارد نمایید.
  • مدت زمان نمایش تبلیغ خود را انتخاب کنید.
مشاهده محل تبلیغ
کد توضیحات سایز (پیکسل) 1 ماهه 3 ماهه
A اسلایدر بالای صفحه اصلی (تا 5 مورد) 432 X 768 6.000.000 15.000.000
A1 بنر تمام صفحه اول در صفحه اصلی 228 X 1190 3.000.000 8.000.000
A2 – A4 بنرهای سطری اول در صفحه اصلی (3 مورد) 281 X 745 2.500.000 7.000.000
A5 – A7 بنرهای ستونی اول در صفحه اصلی (3 مورد) 281 X 745 2.500.000 7.000.000
A8 بنر تمام صفحه دوم در صفحه اصلی 228 X 1190 2.500.000 7.000.000
A9 – A11 بنرهای سطری دوم در صفحه اصلی (3 مورد) 281 X 745 2.200.000 6.000.000
A12 – A14 بنرهای ستونی دوم در صفحه اصلی (3 مورد) 281 X 745 2.200.000 6.000.000
A15 بنر تمام صفحه سوم در صفحه اصلی 228 X 1190 2.200.000 6.000.000
A16 – A18 بنرهای سطری سوم در صفحه اصلی (3 مورد) 281 X 745 2.000.000 5.500.000
A19 – A21 بنرهای ستونی سوم در صفحه اصلی (3 مورد) 281 X 745 2.000.000 5.500.000
A22 بنر تمام صفحه چهارم در صفحه اصلی 228 X 1190 1.800.000 5.000.000
A23 بنر تمام صفحه پنجم در صفحه اصلی 228 X 1190 1.600.000 4.500.000
A24 بنر تمام صفحه ششم در صفحه اصلی 228 X 1190 1.400.000 3.800.000
A25 – A27 بنرهای سطری چهارم در صفحه اصلی (3 مورد) 281 X 745 1.000.000 2.500.000
B اسلایدر بالای صفحه دسته بندی اصلی (تا 5 مورد) 432 X 768 5.000.000 13.000.000
B1 تبلیغات ستون کناری سمت راست (ردیف اول) 600 X 400 2.000.000 5.000.000
B2 تبلیغات ستون کناری سمت راست (ردیف دوم) 600 X 400 1.900.000 4.800.000
B3 تبلیغات ستون کناری سمت راست (ردیف سوم) 600 X 400 1.800.000 4.600.000
B4 تبلیغات ستون کناری سمت راست (ردیف چهارم) 600 X 400 1.700.000 4.400.000
B5 تبلیغات ستون کناری سمت راست (ردیف پنجم) 600 X 400 1.600.000 4.200.000
C1 تبلیغات ستون کناری صفحه زیردسته ها سمت راست و چپ (ردیف اول) 600 X 400 1.500.000 4.000.000
C2 تبلیغات ستون کناری صفحه زیردسته ها سمت راست و چپ (ردیف دوم) 600 X 400 1.400.000 4.000.000
C3 تبلیغات ستون کناری صفحه زیردسته ها سمت راست و چپ (ردیف سوم) 600 X 400 1.300.000 3.800.000
C4 تبلیغات ستون کناری صفحه زیردسته ها سمت راست و چپ (ردیف چهارم) 600 X 400 1.200.000 3.400.000
C5 تبلیغات ستون کناری صفحه زیردسته ها سمت راست و چپ (ردیف پنجم) 600 X 400 1.100.000 3.000.000
C6 تبلیغات ستون کناری صفحه زیردسته ها سمت راست و چپ (ردیف ششم) 600 X 400 1.000.000 2.600.000
C7 تبلیغات ستون کناری صفحه زیردسته ها سمت راست و چپ (ردیف هفتم) 600 X 400 900.000 2.200.000
C8 تبلیغات ستون کناری صفحه زیردسته ها سمت راست و چپ (ردیف هشتم) 600 X 400 800.000 1.800.000
C9 تبلیغات ستون کناری صفحه زیردسته ها سمت راست و چپ (ردیف نهم) 600 X 400 700.000 1.400.000
C10 تبلیغات ستون کناری صفحه زیردسته ها سمت راست و چپ (ردیف دهم) 600 X 400 600.000 1.000.000
D تبلیغ ستون کناری سمت چپ صفحه پست ها (تمام پست ها) 250 X 300 8.000.000 20.000.000